Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 2019 - 2022
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 2019 - 2022

Varsinaiset jäsenet Varajäsenet
Topias Kotiniemi, puheenjohtaja Johanna Hasu
Juha Säämänen, varapuheenjohtaja Kari Seppänen
Eine Hänninen Hanna-Kaisa Lähde
Seija Aalto Anne-Maj Joas
Tapio Heino Heikki Naski
Pirjo Kopra Risto Hokkanen
Marja Hynninen Eva Pukkila
Matti Kekarainen Lauri Eerola
 
Puhe- ja läsnäolo-oikeutettuja johtokunnan kokouksissa ovat kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen, talousjohtaja Matti Ilmivalta, kiinteistöpäällikkö Pirkko Itälä ja ylipuutarhuri Hannamari Kovakoski.

 

Johtokunnan tehtävänä on:
1) vastata seurakunnan omistamien kiinteistöjen kaavoitus- ja maankäyttöasioista kirkkoneuvoston määrittämien periaatteiden mukaisesti;
2) laadituttaa puisto- ja hautausmaa-alueiden sekä rakennusten rakentamis-, muutos- ja korjaussuunnitelmat. Hyväksyä suunnitelmat alle 300 000 euron hankkeista, mikäli suunnitelmia ei tarvitse alistaa ylempien viranomaisten hyväksyttäväksi ja joiden toteuttamista varten on myönnetty määräraha;
3) valita suunnittelijat ja urakoitsijat, vahvistaa kustannusarvio sekä myöntää työlle työlupa kirkkovaltuuston myöntämän määrärahan puitteissa rakennushankkeille, joiden suunnitelmat on hyväksytty ja joiden kustannukset ovat enintään miljoona euroa;
4) valvoa, että seurakunnan rakentamis-, muutos- ja korjaustyöt sekä puisto- ja hautausmaa-alueiden perustaminen ja rakentaminen suoritetaan vahvistettujen suunnitelmien sekä kirkkovaltuuston tai kirkkoneuvoston tekeminen päätösten ja ohjeiden mukaan. Hyväksyä muutos- ja lisätyöt, jotka kustannuksiltaan ylittävät kirkkoneuvoston kiinteistöpäällikölle ja talousjohtajalle määrittämän päätösvallan rajan;
5) huolehtia siitä, että seurakunnan omistamat kiinteistöt ovat niiden käyttötarkoitusta ja käyttöturvallisuutta vastaavassa kunnossa ja suorittaa tässä tarkoituksessa tarpeellisiksi katsomiaan tarkastuksia;
6) huolehtia siitä, että seurakunnan omistamaa tai vuokraamaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta käytetään ja hoidetaan huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hyväksyä irtaimiston poistot
7) päättää irtaimen omaisuuden myynnistä mikäli myyntihinta ylittää kirkkoneuvoston talousjohtajalle määrittämän päätösvallan rajan;
8) seurata kiinteistöjen käyttöastetta ja käytön tarkoituksenmukaisuutta;
9) valvoa, että seurakunnan omaisuus on riittävästi vakuutettu ja asianomaisiin luetteloihin merkitty;
10) laatia vuosittain kiinteän omaisuuden tarkastuksesta tarkastuskertomus, josta ilmenevät tarkastustyön suorittamisen järjestys, mahdolliset muistutukset, omaisuuden hoidon tehostamista koskevat ehdotukset sekä sellaiset omaisuuden hoidossa havaitut seikat, jotka saattavat estää vastuuvapauden myöntämisen, sekä jättää kertomus tilintarkastajille ja kirkkovaltuustolle;
11) laatia vuosittain määräaikaan mennessä vastuualueensa talousarvioehdotus,
12) päättää kirkkovaltuuston hyväksymän määrärahakehyksen puitteissa myönnettyjen määrärahojen käytöstä ja tehdä tarvittaessa päätökset kiinteistö- ja hautaustoimen vastuualueen kustannuspaikkojen välisistä määrärahasiirroista.
13) valvoa Kymen krematorion toimintaa, laatia krematorion toimintakertomus.
14) päättää krematoriomaksuista sekä laatia Kymen krematorion toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus;
15) laatia tarvittaessa ohjeet vuokralaisten valitsemista varten seurakunnan vuokra-asuntoihin ja liiketiloihin;
16) päättää tilavuokrista ja muista kiinteistötoimen ja ruokahuollon maksuista;
17) päättää hautaamiseen ja haudan hoitoon liittyvien palvelujen maksuista. Valmistella ehdotus hautapaikkamaksuista;
18) antaa tarvittaessa kiinteistö- ja hautaustointa koskevia lausuntoja;
19) valmistella ehdotus maa-alueiden vuokralle antamisesta;
20) päättää pellonvuokrasopimuksista ja metsästysvuokrasopimuksista.
21) päättää metsätaloussuunnitelman ja talousarvion mukaisesta metsän myynnistä;
22) suorittaa muut kirkkoneuvoston sille antamat tehtävät.