Uusi avioliittolaki voimaan maaliskuussa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kuva: Sanna Krook

Uusi avioliittolaki voimaan maaliskuussa

Avioliittolaki muuttuu 1.3.2017 alkaen. Sen jälkeen myös samaa sukupuolta olevat parit voivat solmia avioliiton. Tasa-arvoinen avioliittolaki aiheuttaa keskustelua myös kirkossa.

Uusi avioliittolaki tulee voimaan 1. maaliskuuta 2017. Se mahdollistaa avioliiton samaa sukupuolta olevien kesken. Kirkon avioliitto-opetuksen mukaan avioliitto on naisen ja miehen välinen liitto. Näin todettiin kirkolliskokouksen yleisvaliokunnan mietinnössä marraskuussa 2015.

Piispainkokouksen elokuussa 2016 valmistuneessa selonteossa kirkon nykyisestä avioliitto-opetuksesta todettiin, ettei papin oikeus vihkiä kirkolliseen avioliittoon muutu 1.3.2017.

" Johtopäätöksenä voidaan todeta, että 1.3.2017 voimaan astuva avioliittolain muutos ei vaikuta papin oikeuteen vihkiä kirkolliseen avioliittoon. Vaikka pappi ei voimassa olevan kirkkojärjestyksen ja kirkkokäsikirjan perusteella voikaan toimittaa avioliittoon vihkimistä tai avioliiton siunaamista, pappi tai seurakunnan muu työntekijä voi sovitussa paikassa rukoilla siviiliavioliiton solmineiden kanssa ja heidän puolestaan.”​

"Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoneuvoston seuraavassa kokouksessa 22.2. keskustellaan ja päätetään kirkkotilojen käytöstä. Käytännössä se koskee sitä, voidaanko kirkossa rukoilla samaa sukupuolta olevien, avioliiton solmineiden parien puolesta ja kanssa. Piispa Seppo Häkkisen antaman ohjeistuksen mukaisesti kirkossa ei voida vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja mutta vapaamuotoinen rukoushetki on mahdollinen. Kirkkoherrana esitän, että kaikki seurakunnan tilat, myös kirkot, ovat tarvittaessa käytettävissä tätä vapaamuotoista rukoushetkeä varten. Ajattelen, että kirkko on rukouksen ja Jumalan erityisen läsnäolon paikka." kertoo kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen.

" Samassa yhteydessä esitän myös, että seurakunnan tilat ovat ihan normaalisti käytössä hääjuhlan viettämistä varten, samalla tavalla kuin muissakin perhejuhlissa. Päätöksen asiasta tekevät kirkkoherra ja kirkkoneuvosto yhdessä."

Oikeudellinen selvitys uuden avioliittolain vaikutuksista

Kirkkohallituksen täysistunto valmisti kirkolliskokouksen pyynnöstä oikeudellisen selvityksen uuden avioliittolain vaikutuksista kirkolle. Selvityksessä todetaan mm., että

  • avioliittolain mukaan kirkolla on uuden lain voimaan tultua edelleen oikeus päättää itse vihkimiskäytännöistään.
  • uusi laki ei luo papeille velvollisuutta vihkiä samaa sukupuolta olevia henkilöitä avioliittoon.
  • papin tekemä samaa sukupuolta olevan parin vihkiminen on kuitenkin pätevä, mikäli vihittäessä on noudatettu avioliittolaissa säädettyjä vihkimisen ehtoja ja muotoa.
  • jos pappi vihkii samaa sukupuolta olevan parin, vihittäville seuraamuksia ei synny. Mahdolliset seuraamukset papin osalta käsittelee tuomiokapituli.