Kasvatustyön päihdeohjelma
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kasvatustyön päihdeohjelma

 

Tämä ohjelma on tuotava tiedoksi lapsille / nuorille ja heidän vanhemmilleen. Työntekijät sitoutuvat tähän ohjelmaan, sillä laki sanoo, että alle 18- vuotias ei saa käyttää, eikä pitää hallussaan päihteitä.

 

Ohjelma koskee kaikkea Kotka-Kymin seurakunnan Kasvatustyön toimintaa.

 

  1. Jos epäillään, että lapsi tai nuori on päihtynyt, asian havainnut henkilö keskustelee nuoren kanssa.
  2. Jos epäily vahvistuu, otetaan yhteys välittömästi lapsen / nuoren vanhempiin/huoltajiin.
  3. On keskusteltava asiasta mahdollisten muiden paikalla olevien työntekijöiden kanssa.
  4. Mikäli vanhempia tai huoltajia ei tavoiteta tai päästä heidän kanssaan yhteisymmärrykseen, otetaan yhteyttä sosiaali- ja kriisipäivystykseen tukikeskus Villa Jenseniin.
  5. Päihtynyt lapsi/nuori poistetaan leiriltä ensisijaisesti kotiin.
  6. Akuutin tilanteen mentyä ohi otetaan yhteyttä uudestaan vanhempiin / huoltajiin ja lapsen/nuoren jatkosta sopimisen merkeissä (toiminnassa mukana olemiseen liittyvien pelisääntöjen sopiminen).

 

Muita toimintaohjeita:

 

Mikäli vanhemmat / huoltajat haluavat todentaa päihteiden käytön, voidaan tarvittavat testit ottaa A-klinikan perhekeskus ja huumeklinikalla tai terveyskeskuksessa.

 

Jos nuorella on tai epäillään olevan mukana / hallussaan päihteitä, ne pyydetään luovuttamaan työntekijän haltuun ja ryhdytään toimenpiteisiin kohdasta kolme (3)

eteenpäin.

 

Mikäli tilanteisiin liittyy aggressiivista käyttäytymistä tai päihteiden myyntiä / välittämistä / tarjoamista muille nuorille, otetaan yhteys Poliisiin.

 

Työntekijä tekee päihtyneestä lapsesta / nuoresta lastensuojeluilmoituksen viipymättä.

Ilmoitusvelvollisuudesta on säädetty lastensuojelulaissa pykälässä 25, jonka mukaan Ilmoitusvelvollisuus salassapitosäännösten estämättä koskettaa laajasti eri tahoja, jotka ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat tekijät tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Tällaisen tilanteen tunnusmerkit täyttyvät myös huoltajan hakiessaan lastaan päihtyneenä.

 

Tapahtuneesta tulee tehdä selvitys muille läsnäolijoille.

 

Tämän ohjeen perusteella voidaan toimia myös muissa kriisitilanteissa.