Yhteiskehittäminen verkossa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Yhteiskehittäminen verkossa

Verkossa tapahtuva yhteiskehittäminen tukee jaetun ymmärryksen muodostumista seurakunnan kasvatuksen työalajohtajan johtamistyössä

Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan ylempää AMK-tutkintoa suorittava Kotka-Kymin seurakunnan kasvatuksen työalavastaava Johanna Nyman toteutti opinnäytetyönsä toimintatutkimuksellisena kehittämishankkeena, jossa tuotettiin seurakunnan kasvatustyön johtajalle verkkosivusto johtamistyön tueksi. Sivuston tuottamisen tapa yhteiskehittämällä verkossa osoittautui innovatiiviseksi tavaksi kehittää johtajuutta ja tukea johtajaa johtamistyössään. Siinä johtamistyön kehittämisestä kantavat vastuuta työalajohtajat ja asiantuntijat itse.

Suomen evankelisluterilainen kirkko elää muutoksen keskellä. Työelämän muutokset vaativat uudistumista ja jatkuvaa osaamisen kehittämistä esimiehiltä. Näiden lisäksi esimiesten vertaisuuden edistäminen ja yhteisen arvontuotannon mahdollistaminen muodostivat hankkeen lähtökohdat. Kehittämishankkeen tarkoituksena oli kehittää seurakunnan kasvatustyön johtajuutta ja tukea työalajohtajaa johtamistehtävässään. Hankkeessa tuotettiin yhteiskehittämällä seurakunnan kasvatustyön johtajalle verkkosivusto johtamistyön tueksi. Verkkosivuston tuottamista varten selvitettiin, mistä osa-alueista kasvatuksen työalajohtajan johtamistyö koostuu ja millaista tukea työalajohtajille toivottiin sivuston tarjoavan.

Tulosten mukaan kasvatuksen työalajohtajan johtamistyö nähdään koostuvan ihmisten, asioiden ja itsensä johtamisesta. Työalajohtajat toivoivat sivuston tarjoavan mahdollisuuden vertaisuuteen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen. Hankkeen työryhmä, joka koostui aluksi 15 kasvatuksen työalajohtajasta ja asiantuntijoista ympäri Suomea, tuotti sivustolle kolme sivua yhteiskehittämisen keinoin. Nämä sivut liittyvät tulosten myötä löydettyihin keskeisiin johtamisen osa-alueisiin: työhyvinvointiin, vuorovaikutukseen ja viestintään.

Rakennettu verkkosivusto kokoaa yhteisen kehittämisprosessin yksittäisen johtamisen osa-alueen äärellä tuotokseksi eli verkkosivuksi, mutta varsinainen kehittämistyö tapahtuu yhteiskehittämisen prosessissa. Koska kehittämisprosessi tapahtuu verkossa, ei osallistuminen kehittämistyöhön ole aikaan ja paikkaan sidottua. Yhteiskehittäminen tarjoaa työalajohtajalle keinon löytää tukea työllensä ja ratkoa johtamistyössä vastaan tulevia haasteita yhdessä kollegoidensa kanssa. Tällä hetkellä työryhmään kuuluu 24 jäsentä ja sivuston rakentaminen jatkuu.

Opinnäytetyö löytyy osoitteesta: https://www.theseus.fi/handle/10024/163678