Perheasiain neuvottelukeskuksen asiakkaana

Perheneuvonnan asiakkaaksi hakeudutaan puhelimitse ma-to klo 9-12, puh. 040 196 7509.

Puhelun yhteydessä kartoitetaan asiakkaan tilanne ja millaista apua tarvitaan.

Elämäntilanteesta riippuen voi auttaa yksilöterapia, pariterapia, erokeskustelu ja erilaiset ryhmät.

Yksilöterapia

Yksilökeskusteluihin voi hakeutua kuormittavissa elämäntilanteissa, esim. ihmissuhdekriiseissä tai elämänmuutoksissa. Keskustelujen tavoitteena on lisätä asiakkaan psyykkistä hyvinvointia ja itseymmärrystä sekä auttaa hahmottamaan omia toimintamallejaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Pariterapia

Pariterapiaan hakeudutaan usein parisuhteen ristiriidoissa tai perhe-elämään liittyvissä kysymyksissä. Syitä hakeutua pariterapiaan ovat mm.

  • puolisot etääntyneet toisistaan, ei löydy yhteyttä, eikä puhuminen onnistu
  • uskottomuus
  • seksuaaliongelmat
  • perheenjäsenen sairastuminen
  • kun mietitään, jatkaako yhdessä vai ei
  • Parisuhteessa voi olla myös vaikeita ristiriitoja tai henkistä/fyysistä väkivaltaa

Vaikeudet ovat voineet jatkua pitkään tai alkaa äkillisesti. Pariterapian tavoitteena on luoda tasaveroinen, turvallinen ja avoin keskustelutila, jossa molemmat osapuolet tulevat kuulluksi ja jossa kumpikin voisi paremmin ymmärtää keskinäistä suhdettaan ja tapaansa olla vuorovaikutuksessa.

Erokeskustelu

Silloin kun on tarpeen käydä keskustelua, onko suhteella enää tulevaisuutta vai onko ero seuraava askel, on mahdollisuus tulla pohtimaan asiaa yhdessä.

Silloin kun on päädytty eroon voi olla tärkeää käydä keskustelua ristiriitojen selvittämiseksi ja lapsen aseman turvaamiseksi. Tavoite on luoda luottamuksellinen ja tasapuolinen keskustelumahdollisuus tilanteessa, jossa puolisot eivät pääse yhteisymmärrykseen ilman ulkopuolista tukea. Tavoitteena on tarjota välineitä ristiriitojen ratkaisemiseksi ja mahdollistaa sovinnon löytyminen erilaisten yhdessä päätettävien asioiden osalta. Lasten tarpeiden huomioiminen erotilanteessa on sovittelun keskiössä.

Ryhmät

Perheasian neuvottelukeskuksessa järjestetään erilaisia ryhmiä parisuhteen hoitamiseen ja vanhemmuuden tukemiseen. Ryhmät toimivat vertaisperiaatteella.

Ryhmät lisäävät asiakkaiden itsetuntemusta, omanarvon tuntoa, parantavat yksilön toimijuutta ja vuorovaikutustaitoja. Alkavista ryhmistä ilmoitetaan perheasian neuvottelukeskuksen nettisivuilla ja seurakunnan Facebook sivuilla.


Sielunhoito

Sielunhoidossa pyritään ihmisen kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen, kuuntelemiseen ja dialogiseen keskusteluun. Sielunhoidon asiakas voi tuoda kohtaamiseen myös omia eksistentiaalisia ja elämänkatsomukseen liittyviä pohdintojaan. Keskustelussa perheneuvojat hyödyntävät psykoterapeuttista ja teologista osaamistaan asiakkaiden kriiseissä, menetyksissä, ihmissuhde- ja perheongelmissa ja elämänkaaren taitekohdissa. Asiakkaan toivoessa pyritään kristillisestä ihmiskäsityksestä käsin myös erilaisten eksistentiaalisten ja maailmankatsomuksellisten näkemysten kunnioittavaan kohtaamiseen ja prosessointiin.