Kasvatuksen päihdeohjelma

Tämä ohjelma on tuotava tiedoksi lapsille ja nuorille sekä heidän huoltajilleen. Työntekijät sitoutuvat tähän ohjelmaan, sillä laki sanoo, että alle 18-vuotias ei saa käyttää eikä pitää hallussaan päihteitä.

Ohjelma koskee kaikkea Kotka-Kymin seurakunnan Kasvatustyön toimintaa.

  1. Jos epäillään, että lapsi tai nuori on päihtynyt, asian havainnut työntekijä keskustelee lapsen tai nuoren kanssa. Keskustelutilanteessa on läsnä aina myös toinen työntekijä.
  2. Jos epäily vahvistuu, asiasta keskustellaan mahdollisten muiden paikalla olevien työntekijöiden kanssa.
  3. Työntekijä ottaa yhteyttä pikimmiten lapsen tai nuoren huoltajiin.
  4. Mikäli huoltajia ei tavoiteta tai heidän kanssaan ei päästä yhteisymmärrykseen, työntekijä ottaa yhteyttä arkisin virka-aikana lastensuojeluun ja virka-ajan ulkopuolella sekä viikonloppuisin Etelä-Kymenlaakson sosiaali- ja kriisipäivystykseen (Sokri) p. 040 509 5111
  5. Työntekijä tekee lapsesta tai nuoresta viipymättä lastensuojeluilmoituksen arkisin virka-aikana lastensuojeluun p. 040 356 2307, virka-ajan ulkopuolella sekä viikonloppuisin Etelä-Kymenlaakson Sosiaali- ja kriisipäivystykseen (Sokri) p. 040 509 5111
  6. Päihtynyt lapsi tai nuori poistetaan leiriltä ensisijaisesti kotiin.
  7. Akuutin tilanteen mentyä ohi työntekijä ottaa yhteyttä huoltajiin lapsen tai nuoren toiminnassa mukana olemiseen liittyvien pelisääntöjen sopimisesta.

 

Muita toimintaohjeita:

Mikäli huoltajat haluavat todentaa päihteiden käytön, voidaan tarvittavat testit ottaa terveysasemalla. Mikäli lapsi tai nuori on jo lastesuojelunasiakas, voi lastensuojelu tehdä päihteiden käytön todentamispyynnön A-klinikalle.

Jos lapsella tai nuorella on tai epäillään olevan mukana/hallussaan päihteitä, ne pyydetään luovuttamaan työntekijän haltuun ja ryhdytään toimenpiteisiin kohdasta kaksi (2) eteenpäin. Jos lapsi tai nuori ei suostu luovuttamaan mukana/hallussaan olevia päihteitä työntekijälle, työntekijä ottaa yhteyttä huoltajiin. Mikäli lapsi tai nuori ei tällöinkään suostu luovuttamaan mukana/hallussaan olevia päihteitä työntekijälle, työntekijä ottaa yhteyttä Poliisiin. Työntekijä sopii lapsen tai nuoren huoltajien kanssa siitä miten luovutettujen päihteiden kanssa toimitaan. Laittomien päihteiden kohdalla ilmoitus tehdään aina Poliisille. Silloin, kun asiasta tehdään ilmoitus Poliisille, nuorelle voi koitua rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Mikäli tilanteisiin liittyy aggressiivista käyttäytymistä tai päihteiden myyntiä/ välittämistä/ tarjoamista muille lapsille tai nuorille, työntekijä ottaa yhteyttä Poliisiin. Silloin, kun asiasta tehdään ilmoitus Poliisille, nuorelle voi koitua rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Työntekijä tekee päihtyneestä lapsesta tai nuoresta lastensuojeluilmoituksen viipymättä. Ilmoitusvelvollisuudesta on säädetty lastensuojelulaissa pykälässä 25, jonka mukaan Ilmoitusvelvollisuus salassapitosäännösten estämättä koskettaa laajasti eri tahoja, jotka ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat tekijät tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Tällaisen tilanteen tunnusmerkit täyttyvät myös huoltajan hakiessaan lastaan päihtyneenä.

Tapahtuneesta tulee tehdä selvitys muille läsnäolijoille sekä saattaa asia myös Kasvatuksen työalavastaavan tietoon.

Tämän ohjeen perusteella voidaan toimia myös muissa kriisitilanteissa.