Henkilöstöasiain johtokunta 2023-2026

Varsinaiset jäsenet

Tuula Anttila, puheenjohtaja
Päivi Länsikari, varapuheenjohtaja

Heikki J. Oksanen
Marja Leena Valkeinen
Sini Airaksinen
Joonas Penttilä
Kari Seppänen
 

Hallintosäännössä määritellyt johtokunnan tehtävät

 1. huolehtii niistä henkilöstöhallinnon tehtävistä, jotka säädöksissä on määrätty seurakuntatyönantajan hoidettaviksi;
 2. hyväksyy virkojen ja työsuhteisten toimien tehtäväkuvaukset, mikäli niihin liittyy palkkavaikutuksia;
 3. myöntää seurakunnan viranhaltijoille ja työntekijöille virka- ja työvapaan ellei ratkaisuvaltaa ole siirretty jonkin muun hallintoelimen tai viranhaltijan tehtäväksi;
 4. myöntää seurakunnan viranhaltijoille sivutoimiluvat ellei ratkaisuvaltaa ole siirretty jonkin muun hallintoelimen tehtäväksi;
 5. valmistelee kirkkoneuvostolle seurakunnan henkilöstösuunnitelman ja henkilöstökertomuksen;
 6. valmistelee kirkkoneuvostolle yhdessä kirkkoherran, talousjohtajan ja ao. päällikön kanssa henkilöstön valinnat;
 7. vahvistaa paikallisneuvotteluissa syntyneet sopimukset;
 8. päättää seurakunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkoista sekä virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta ja soveltamisesta ja valvoo niiden noudattamista;
 9. päättää kirkon palkkausjärjestelmän mukaisesta kertapalkkiosta johtoryhmää kuultuaan. Tekee suorituslisän maksamiseen liittyvät päätökset;
 10. valmistelee ylimmän johdon tavoitteet ja palkantarkistukset kirkkoneuvoston päätettäväksi;
 11. hyväksyy vuosittain vastuualueiden kehittämis- ja koulutussuunnitelmat ja päättää seurakunnan koulutuslinjauksista;
 12. valvoo seurakunnan työsuojelutoiminnan järjestämistä ja kehittämistä yhteistyössä seurakunnan työsuojelusta vastaavien ja työsuojeluviranomaisten kanssa, päättää talousarvioon varatun työhyvinvointiprojekteihin varatun määrärahan käytöstä yhteistyötoimikunnan esityksen perusteella;
 13. ohjaa, kehittää ja valvoo työterveyshuollon, työpaikkaruokailun ja muiden henkilöstöetujen järjestämistä ja tekee näitä koskevat päätökset;
 14. määrää osallistumaan terveydentilan toteamiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, jos se on välttämätöntä tehtävän hoitamisen edellytysten selvittämiseksi (Laki evankelisluterilaisen kirkon viranhaltijasta luku 2, 13§) Poikkeuksena seurakunnan papin viran haltijat, joille määräyksen antaa tuomiokapituli.  
 15. myöntää vapautus tai helpotus seurakunnan palveluksessa olevan viranhaltijan ja työntekijän velvollisuudesta korvata toiminnastaan seurakunnalle aiheutunut vahinko;
 16. valitsee määräaikaisen viran- tai toimenhaltijan, mikäli ratkaisuvalta ei ole siirretty jonkun muun hallintoelimen tai viranhaltijan tehtäväksi;
 17. myöntää täyttöluvat avoinna oleviin virkoihin ennen mahdollisen rekrytoinnin aloittamista;
 18. suorittaa muut kirkkoneuvoston antamat tehtävät.