Seurakunnan strategia 2022-2024

Lataa Kotka-Kymin seurakunnan strategia 2022-2024 tästä

Kotka-Kymin seurakunta pähkinänkuoressa

 • Kotka-Kymin seurakunta syntyi vuoden 2017 alussa, kun Kotkan, Langinkosken ja Kymin seurakunnat sekä Kotka-Kymin seurakuntayhtymä lakkautettiin ja perustettiin uusi seurakunta.

 • Vuoden 2020 lopussa seurakunnassa oli 32 738 jäsentä ja 144 työntekijää. Kirkkoon kuului 63 % kotkalaisista.

 • Olemme Mikkelin hiippakunnan 2. suurin seurakunta.

 • Seurakunta toimii koko Kotkan kaupungin alueella.

 • Seurakuntatyötä tehdään työalamallissa työalavastaavien johdolla. Johtoryhmän muodostavat kirkkoherra, talousjohtaja, kiinteistöpäällikkö sekä työaloista vastaavat viranhaltijat.

 • Ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuustoKirkkoneuvoston alaisuudessa toimii seurakuntatyön johtokunta ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta sekä henkilöstöasiain jaosto.

 • Kirkkoja on neljä, kappeleita kolme. Lisäksi seurakunnalla on tiloja ja hautausmaita eri puolilla kaupunkia.

Toimintaympäristö

Toimintaympäristömme on jatkuvassa muutoksessa. Seurakunnan on pystyttävä reagoimaan niin pieniin kuin suuriinkin liikahduksiin.

Kotkan kaupungin väkiluku on pysynyt varsin tasaisena. Vuoden 2020 lopussa se oli 51 638 henkeä. Sen sijaan väestön ikäpyramidissa vanhusväestön määrä kasvaa jatkuvasti ja lasten määrä vähenee. Kotkassa kuntalaisina asuvia vieraskielisiä on hieman alle 5 000 (9,3 % asukkaista) ja ulkomaan kansalaisia on 5,7 % Kotkan väkiluvusta. Työttömiä on työvoimasta 15 %.

Seurakunnan jäsenmäärä on ollut laskeva. Siihen vaikuttaa jäsenistön ikäjakauma, kuolleita on enemmän kuin syntyneitä. Oman osuutensa tuovat muuttotappio ja kirkosta eroaminen. Tämä tarkoittaa kirkollisverotuottojen jatkuvaa laskua johon toimintaa on sopeutettava. Vähiten kirkkoon kuuluvat ns. työikäiset, 30-50-vuotiaat. Alimmillaan kirkkoon kuuluminen on 34-vuotiaiden joukossa, heistä vain 47 % kuuluu kirkkoon. Tämän ryhmän tavoittaminen on tulevaisuuden kannalta olennaisinta: he tekevät päätöksiä lasten kastamisesta ja tuomisesta mukaan seurakunnan toimintaan. Toisaalta heidän ikäluokkansa määrittää tulevaisuudessa myös seurakunnan vanhusikäisten jäsenten määrää. Alle 16-vuotiaita seurakuntalaisia on n. 5 500.

Teemme tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Uudet sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteet ja maakunnalliset päätöksentekoelimet vaikuttavat erityisesti sielunhoidon ja diakonian kentässä, kun toimintaympäristö muuttuu. Digitalisaatio muuttaa maailmaa ja haastaa myös seurakuntaa huolehtimaan sähköisistä palveluista ja viestinnästä. Maailmanlaajuiset kriisit ja epävarmuus näkyvät myös Kotkassa. Tulevina vuosina koronapandemian pitkäaikaiset vaikutukset tulevat näkymään myös seurakunnan elämässä. Maailman rauhattomuus haastaa kirkon yhä edelleen tarjoamaan vastaukseksi uskoa ja toivoa paremmasta huomisesta. Toimintaympäristön muuttuminen luo seurakunnan toiminnalle uusia mahdollisuuksia.

Apua, toivoa, yhteyttä ja rakkautta tarvitaan jatkuvasti.

Arvot

Arvomme perustuvat Raamatussa olevaan rakkauden kaksoiskäskyyn: Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Tämä arvopohja ohjaa kaikkea toimintaamme.

Missio: Armon sanoja ja rakkauden tekoja

 • KUKA: me kaikki yhdessä: seurakuntalaiset, työntekijät, kaupunkimme asukkaat ja muut
 • KENELLE: evankeliumi kuuluu kaikille
 • MITÄ: apua ja tukea, yhteyttä ja osallisuutta, sanaa ja sakramentteja, nähdyksi ja kuulluksi tulemista, hyvää palvelua
 • MITEN: rohkeasti uudistuen, ajassa eläen, yhdessä tehden, tietoisena toimintaympäristöstä

Visio

Kotka-Kymin seurakunta on rohkeasti Jumalan rakkaudesta kertova, erilaisia ihmisiä mukaan kutsuva, ympäristöarvot toiminnassaan huomioiva ja kaupungissamme positiivisesti näkyvä yhteisö ja elämänmittainen matkakumppani.

Painopistealueet ja mittaaminen

Perustehtävä

 1. Kristittynä elämisen vahvistaminen
  Armon sanat ja rakkauden teot tavoittavat kaupunkimme asukkaat.
  Mittarina kaupunkilaisten tyytyväisyys.
 2. Hengelliseen ja henkiseen etsintään vastaaminen
  Löydämme henkisen etsinnän ja vastaamme siihen. Näemme hengelliset tarpeet ja vastaamme niihin.
  Mittarina seurakuntalaisten tyytyväisyys.
 3. Seurakunnan näkyvyys ja tunnettuus
  Seurakunta näkyy somessa, verkossa, medioissa ja katukuvassa. Positiivinen mielikuva seurakunnasta vahvistuu.
  Viestinnän tavoittavuutta mitataan sosiaalisen median kanavien kattavuudella sekä osana laajempaa tyytyväisyyskyselyä.

Toiminta ja palvelut

Arvojemme sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukainen, kutsuva toiminta ja laadukkaat palvelut:

 • lapsille
 • nuorille
 • nuorille aikuisille
 • aikuisille
 • ikääntyville
 • vanhuksille
 • perheille
 1. Tavoitamme nuoret aikuiset
  Mittarina nuorten aikuisten tavoitettavuus.
 2. Seurakuntalaiset osallistuvat toiminnan kehittämiseen, suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Seurakuntalaisilta kerätään palautetta toiminnasta.
  Mittarina vapaaehtoisten tyytyväisyys ja vapaaehtoisten määrän kasvu suhteessa nykyiseen määrään.
 3. Tunnistamme toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja reagoimme niihin.
  Mittarina toimintaympäristön vuosittainen analyysi.
 4. Kokeilemme tavoitteellisesti uutta
  Mittarina kokeilujen tavoitteellisuus ja tuloksellisuus.
 5. Seurakunta verkostoituu ja luo kumppanuuksia toimialarajojen ylitse.
  Mittarina yhteistyökumppaneiden tyytyväisyys.
 6. Luottamushenkilöiden osallisuutta vahvistetaan ja yhteistyötä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välillä lisätään.
  Mittarina luottamushenkilöiden tyytyväisyys.

Henkilöstö

Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö

 • Henkilöstön ammattitaidon tulee olla laaja-alaista ja päivitettyä
  Mittarina koulutuspäivien määrä ja koulutuskustannukset / henkilö sekä koulutuspäivät/vastuualue
 • Henkilöstö toimii kustannustietoisesti
  Mittarina se, että toiminta on taloudellista. Työalat pysyvät talousarviossaan.
 • Organisaatiossa olevaa osaamista arvostetaan ja jaetaan
  Mittarina hyvien käytäntöjen jakaminen
 • Olemme työssäoppijoille ja harjoittelijoille houkutteleva paikka
  Mittarina työssäoppijoiden, kausityöntekijöiden ym. tyytyväisyys ohjaukseen ja työyhteisöön.
 • Työtapoja ja työprosesseja kuvataan ja kehitetään
  Mittarina kuvattujen prosessien määrä.

Hyvinvoiva henkilöstö

 • Työilmapiiri on kannustava ja oikeudenmukainen. Johtaminen on hyvää.
 • Sisäinen viestintä on avointa ja oikea-aikaista.
 • Henkilöstö voi hyvin sekä henkisesti että fyysisesti.
 • Mittareina työhyvinvointi- ja työtyytyväisyyskyselyn kokonaistulokset, johdon saama palaute ja arvio kyselyssä.

Tukipalvelut

 1. Kestävä talous
  Seurakunnan talous on tasapainossa. Kustannustietoinen toiminta.
  Mittareina kriisiseurakuntakriteerit ja niiden seuranta sekä toimintakustannukset per seurakuntalainen sekä per verotulot (srk- ja työalataso)
 2. Tarkoituksenmukaiset tilat ja kiinteistöt
  Kiinteistöjä pidetään yllä kustannustehokkaasti ja pitkäjänteisesti.
  Mittareina kiinteistöjen käyttömenot/verotulot.
 3. Tilojen kustannustehokas hyödyntäminen
  Tilat ovat tehokkaassa käytössä. Mittarina tilojen käyttötunnit vuositasolla tuntia/maksimituntimäärästä.
 4. Hyväkuntoiset irtaimistot ja toimivat ohjelmistot
  Irtaimiston kustannustehokas ylläpito ja käyttäminen. Arvoesineiden hyödyntäminen toiminnassa.
  Mittarina käytetyn irtaimiston jatkokäytön kehittämisen projekti ja arvoesineprojekti.

Ympäristö

Ympäristöasioiden huomioiminen seurakunnan toiminnassa. Kestävän kehityksen tukeminen ja vahvistaminen.

Mittarina ympäristödiplomin auditointi vuoden 2023 loppuun mennessä, työskentely käynnistyy vuoden 2022 alussa.

Strategian seuranta

 • Strategiaa seurataan säännöllisesti
 • Talouden ja toiminnan toteutumisen seuranta
  • neljännesvuosittain (maaliskuu/kesäkuu/elokuu/ joulukuu)
  • lisäksi kokonaisen vuoden tasollatilinpäätös ja toimintakertomus

Indikaattorit

 • Seurakunnan jäsenmäärän muutokset suhteessa edelliseen vuoteen
 • Kirkollisveron ja valtionavustuksen kokonaismäärä, muutos ja sen suunta, kokonaissumma/seurakuntalainen
 • Kirkkoon liittyneet suhteessa edelliseen vuoteen
 • Kirkosta eronneet suhteessa edelliseen vuoteen
 • Kastetut suhteessa Kotkassa syntyneisiin
 • Kastettujen määrä suhteessa kirkkoon liittyneisiin
 • Rippikoululaisten määrä suhteessa kaupungissa asuviin 15 vuotta täyttäviin, muutos ja sen suunta
 • Työntekijöiden vaihtuvuus, prosentuaalinen määrä ja sen muutos
 • Työntekijöiden sairauspoissaolot, prosentuaalinen määrä ja sen muutos
 • Työntekijöiden sairauskustannukset suhteessa käyttömenoihin prosentteina