Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 2023-2026

Varsinaiset jäsenet

Juha Säämänen, puheenjohtaja  
Matti Koski, varapuheenjohtaja

Johanna Karnaattu
Maria Lommi
Marja Hynninen
Sami Mustonen
Sari Hakulinen
Tapio Heino
Freddy Van Wonterghem

Puhe- ja läsnäolo-oikeutettuja johtokunnan kokouksissa ovat vs. kirkkoherra Juha Ropponen, talousjohtaja Jari-Pekka Väisänen, kiinteistöpäällikkö Liisa Sunila ja ylipuutarhuri Hannamari Kovakoski.

Hallintösäännössä määritellyt johtokunnan tehtävät

 1. vastata seurakunnan omistamien kiinteistöjen kaavoitus- ja maankäyttöasioista kirkkoneuvoston määrittämien periaatteiden mukaisesti
 2. laadituttaa puisto- ja hautausmaa-alueiden sekä rakennusten rakentamis-, muutos- ja korjaussuunnitelmat. Hyväksyä suunnitelmat, mikäli suunnitelmia ei tarvitse alistaa ylempien viranomaisten hyväksyttäväksi ja joiden toteuttamista varten on myönnetty määräraha;
 3. valita suunnittelijat ja urakoitsijat, vahvistaa kustannusarvio sekä myöntää rakennushankkeen työlle työlupa sellaisissa rakennushankkeissa, joiden suunnitelmat on hyväksytty kirkkovaltuustossa;
 4. valvoa, että seurakunnan rakentamis-, muutos- ja korjaustyöt sekä puisto- ja hautausmaa-alueiden perustaminen ja rakentaminen suoritetaan vahvistettujen suunnitelmien sekä kirkkovaltuuston tai kirkkoneuvoston tekeminen päätösten ja ohjeiden mukaan. Hyväksyä muutos- ja lisätyöt, jotka kustannuksiltaan ylittävät kirkkoneuvoston kiinteistöpäällikölle ja talousjohtajalle määrittämän päätösvallan rajan. Välittömiä toimenpiteitä vaativat, talousjohtajan kiireellisenä tekemät päätökset tuodaan johtokunnalle tiedoksi jälkikäteen;
 5. huolehtia siitä, että seurakunnan omistamat kiinteistöt ovat niiden käyttötarkoitusta ja käyttöturvallisuutta vastaavassa kunnossa ja suorittaa tässä tarkoituksessa tarpeellisiksi katsomiaan tarkastuksia ja seuraa kiinteistöjen käyttöasteita;
 6. huolehtia siitä, että seurakunnan omistamaa tai vuokraamaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta käytetään ja hoidetaan huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hyväksyä irtaimiston poistot;
 7. päättää irtaimen omaisuuden myynnistä, mikäli myyntihinta ylittää kirkkoneuvoston talousjohtajalle talousarvio-ohjeessa määrittämän päätösvallan rajan;
 8. tekee kirkkoneuvostolle ehdotuksen seurakunnan omaisuuden vakuuttamisesta ja toteuttaa vakuuttamista sekä riskien hallintaa kirkkoneuvoston päättämien raamien puitteissa;
 9. laatia vuosittain kiinteän omaisuuden tarkastuksesta tarkastuskertomus, josta ilmenevät tarkastustyön suorittamisen järjestys, mahdolliset muistutukset, omaisuuden hoidon tehostamista koskevat ehdotukset sekä sellaiset omaisuuden hoidossa havaitut seikat, jotka saattavat estää vastuuvapauden myöntämisen;
 10. päättää kiinteistö- ja hautaustoimen vastuualueen kustannuspaikkojen välisistä määrärahasiirroista;
 11. valvoa Kymen krematorion toimintaa ja päättää krematoriomaksuista;
 12. vahvistaa periaatteet vuokralaisten valitsemista varten seurakunnan vuokra-asuntoihin ja liiketiloihin;
 13. päättää tilojen käyttökorvauksista ja ruokahuollon maksuista;
 14. päättää hautaamiseen ja haudan hoitoon liittyvien palvelujen maksuista. Valmistella ehdotus hautapaikkamaksuista kirkkovaltuuston päätettäväksi;
 1. antaa tarvittaessa kiinteistö- ja hautaustointa koskevia lausuntoja;
 2. valmistella ehdotus kirkkoneuvostolle maa-alueiden vuokralle antamisesta;
 3. päättää pellonvuokrasopimuksista ja metsästysvuokrasopimuksista;
 4. valmistelee kirkkoneuvostolle seurakunnan kiinteistöstrategian ja seuraa sen täytäntöönpanoa;
 5. valmistelee kirkkoneuvostolle kiinteistö- ja hautaustoimen vastuualueiden toimintasuunnitelmat ja –kertomukset;
 6. suorittaa muut kirkkoneuvoston sille antamat tehtävät.