Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 2023-2026

Varsinaiset jäsenet

Heikki J. Oksanen, puheenjohtaja  
Matti Koski, varapuheenjohtaja

Johanna Karnaattu
Maria Lommi
Marja Hynninen
Sami Mustonen
Sari Hakulinen
Juha Säämänen
Freddy Van Wonterghem

Puhe- ja läsnäolo-oikeutettuja johtokunnan kokouksissa ovat kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen, talousjohtaja Jari-Pekka Väisänen, kiinteistöpäällikkö Liisa Sunila ja ylipuutarhuri Hannamari Kovakoski.

Johtokunnan tehtävät

 1. vastata seurakunnan omistamien kiinteistöjen kaavoitus- ja maankäyttöasioista kirkkoneuvoston määrittämien periaatteiden mukaisesti
 2. laadituttaa puisto- ja hautausmaa-alueiden sekä rakennusten rakentamis-, muutos- ja korjaussuunnitelmat. Hyväksyä suunnitelmat alle 300 000 euron hankkeista, mikäli suunnitelmia ei tarvitse alistaa ylempien viranomaisten hyväksyttäväksi ja joiden toteuttamista varten on myönnetty määräraha
 3. valita suunnittelijat ja urakoitsijat, vahvistaa kustannusarvio sekä myöntää työlle työlupa kirkkovaltuuston myöntämän määrärahan puitteissa rakennushankkeille, joiden suunnitelmat on hyväksytty ja joiden kustannukset ovat enintään miljoona euroa
 4. valvoa, että seurakunnan rakentamis-, muutos- ja korjaustyöt sekä puisto- ja hautausmaa-alueiden perustaminen ja rakentaminen suoritetaan vahvistettujen suunnitelmien sekä kirkkovaltuuston tai kirkkoneuvoston tekeminen päätösten ja ohjeiden mukaan. Hyväksyä muutos- ja lisätyöt, jotka kustannuksiltaan ylittävät kirkkoneuvoston kiinteistöpäällikölle ja talousjohtajalle määrittämän päätösvallan rajan
 5. huolehtia siitä, että seurakunnan omistamat kiinteistöt ovat niiden käyttötarkoitusta ja käyttöturvallisuutta vastaavassa kunnossa ja suorittaa tässä tarkoituksessa tarpeellisiksi katsomiaan tarkastuksia
 6. huolehtia siitä, että seurakunnan omistamaa tai vuokraamaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta käytetään ja hoidetaan huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hyväksyä irtaimiston poistot
 7. päättää irtaimen omaisuuden myynnistä mikäli myyntihinta ylittää kirkkoneuvoston talousjohtajalle määrittämän päätösvallan rajan
 8. seurata kiinteistöjen käyttöastetta ja käytön tarkoituksenmukaisuutta
 9. valvoa, että seurakunnan omaisuus on riittävästi vakuutettu ja asianomaisiin luetteloihin merkitty
 10. laatia vuosittain kiinteän omaisuuden tarkastuksesta tarkastuskertomus, josta ilmenevät tarkastustyön suorittamisen järjestys, mahdolliset muistutukset, omaisuuden hoidon tehostamista koskevat ehdotukset sekä sellaiset omaisuuden hoidossa havaitut seikat, jotka saattavat estää vastuuvapauden myöntämisen, sekä jättää kertomus tilintarkastajille ja kirkkovaltuustolle
 11. laatia vuosittain määräaikaan mennessä vastuualueensa talousarvioehdotus
 12. päättää kirkkovaltuuston hyväksymän määrärahakehyksen puitteissa myönnettyjen määrärahojen käytöstä ja tehdä tarvittaessa päätökset kiinteistö- ja hautaustoimen vastuualueen kustannuspaikkojen välisistä määrärahasiirroista
 13. valvoa Kymen krematorion toimintaa, laatia krematorion toimintakertomus
 14. päättää krematoriomaksuista sekä laatia Kymen krematorion toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus
 15. laatia tarvittaessa ohjeet vuokralaisten valitsemista varten seurakunnan vuokra-asuntoihin ja liiketiloihin
 16. päättää tilavuokrista ja muista kiinteistötoimen ja ruokahuollon maksuista
 17. päättää hautaamiseen ja haudan hoitoon liittyvien palvelujen maksuista. Valmistella ehdotus hautapaikkamaksuista
 18. antaa tarvittaessa kiinteistö- ja hautaustointa koskevia lausuntoja
 19. valmistella ehdotus maa-alueiden vuokralle antamisesta
 20. päättää pellonvuokrasopimuksista ja metsästysvuokrasopimuksista
 21. päättää metsätaloussuunnitelman ja talousarvion mukaisesta metsän myynnistä
 22. suorittaa muut kirkkoneuvoston sille antamat tehtävät.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtosääntö