Kuulutukset, viranhaltijapäätökset ja muutoksenhaku

Uusi kirkkolaki (652/2023) ja kirkkojärjestys (657/2023) astuvat voimaan 1.7.2023. Uuden kirkkolainsäädännön myötä seurakuntien ja seurakuntayhtymien pöytäkirjojen ja päätösten nähtävillä pidot siirtyvät yleiseen tietoverkkoon. Kotka-Kymin seurakunnan toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset julkaistaan ja pidetään yleisesti nähtävillä domus.evl.fi sivustolla. Nähtävillä pidettävään pöytäkirjaan ja viranhaltijapäätökseen liitetään muutoksenhakuohjeet eli oikaisuvaatimusohjeet tai valitusosoitus (KL 10:23).

Kirkkolain mukaan kirkon viranomaisten päätöksistä oikaisuvaatimuksen ja kirkollisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä seurakunnan viranomaisen päätöksestä myös seurakunnan jäsen, jollei muutoksenhakuoikeutta ole erikseen rajoitettu.

Kotka-Kymin seurakunnan viranhaltijapäätöksiin oikeutettuja viranhaltijoita ovat

  • kirkkoherra
  • talousjohtaja
  • kiinteistöpäällikkö
  • hallinto- ja viestintäpäällikkö
  • työalavastaavat

Pöytäkirjan ja päätöksen nähtävillä pitämisessä otetaan huomioon kirkkolaissa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muussa laissa mahdollisesti salassa pidettäväksi säädetyt asiat. Jos toimielimen tai viranhaltijan päättämä asia on kokonaan salassa pidettävä ei päätöstä julkaista verkossa. Toimielinpäätöksien osalta numerointiin tulee salassa pidettävien asioiden osalta aukko, kunnes vaihtoehtoisen nimen ilmoittaminen tulee teknisesti mahdolliseksi vuoden 2024 alussa. Ennen kokousta julkaistavassa kuulutuksessa pöytäkirjan nähtävillä olosta mainitaan tällöin esityslistalla salassa pidettävän asian käsittelystä sekä asian salassapidon peruste. Esimerkiksi kirkkolain mukaan yksityiseen henkilöön kohdistuvaa sielunhoitoa ja diakoniatyötä koskeva asiakirja on salassa pidettävä eikä seurakunnan jäsenellä ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta kirkkoneuvoston päätöksestä, jos se koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta (KL 10:4,1 ja KL 12:5,1).

Pöytäkirja ja päätös pidetään yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (KL 10:24,2). Riippuen siitä, onko päätöksestä mahdollista tehdä oikaisuvaatimus (esim. kirkkoneuvoston, viranhaltijan jne. päätös) vai suoraan kirkollisvalitus (kirkkovaltuuston tai oikaisuvaatimuksen käsitelleen toimielimen päätös), päätöksen verkossa pitämisen vähimmäisajat ovat julkaisupäivän lisäksi seuraavat:

Tiedoksisaantiaika

Muutoksenhakuaika

7. päivä siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi

14 päivää oikaisuvaatimuksessa

7. päivä siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi

30 päivää kirkollisvalituksessa

 

Esityslistat ja kuulutukset toimielimien kokousten pöytäkirjojen nähtävillä olosta julkaistaan ennen ilmoitettua kokouspäivää kirkkovaltuuston osalta viimeistään 7 päivää ja muiden toimielimien osalta viimeistään 5 päivää ennen ilmoitettua kokouspäivää. Päivä, jona pöytäkirja on julkaistu verkossa ja mahdolliset muutokset pöytäkirjan nähtävillä oloon ilmoitetaan verkossa kunkin toimielimen osalta.

Omien päätöstensä lisäksi samalla sivulla julkaistaan kirkkohallituksen kirkollisia rakennuksia koskeva kirkkolain 3 luvun 21 §:n 4 momentissa tarkoitettu lupapäätös sekä valitusviranomaisen kuten hallinto-oikeuden päätös niihin liittyvine valitusosoituksineen (KL 10:23,3).